nl fr
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) voor iedereen en elk type voertuig
0
Winkelwagen
€ 0,00

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP AIR-CHECK
Artikel 1 - Identificatie Verkoper en hoedanigheid consument
De “Verkoper” van de artikelen in deze webshop is Air-Check, Handelsnaam van Chris Blancke, met maatschappelijke zetel te Lorkenlaan 23, 1820 Steenokkerzeel en met ondernemingsnummer BE BE 0811.702.037 en bankrekeningnummer BE31 0682 5180 5155.
De “Klant” die van de webshop van Air-Check gebruik wenst te maken, verklaart door diens bestelling via de website air-check.ccvshop.be (hierna: de “Website”) uitdrukkelijk op te treden in diens hoedanigheid van consument, d.i. niet in hoedanigheid van handelaar of voor enig professioneel gebruik. Indien u producten van Air-Check wenst aan te kopen als handelaar of voor handels- of beroepsdoeleinden, is het niet toegelaten gebruik te maken van de webshop van Verkoper, maar dient u zich te richten tot de verkoopsafdeling van Air-Check die u via info@air-check.eu  kunt bereiken. De Klant verklaart tevens 18 jaar of ouder te zijn.
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden voor verkopen en aanbiedingen via de webshop van Verkoper op het ogenblik van de bestelling door de Klant (hierna: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de online aanbiedingen en verkopen van artikelen uit het assortiment van Verkoper aan consumenten via de Website.
Verkoper verbindt er zich enkel toe om online te verkopen ten aanzien van klanten die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van België, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg.
Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de verkoop. Aangezien deze Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen conform artikel 12 van deze Voorwaarden, wordt u geacht voorafgaand aan elke verkoop na te gaan welke Voorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 3 - Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief btw. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld.
Artikel 4 - Aanbod
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd.
De beschrijving van de producten gebeurt conform de vigerende wetgeving. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product.
De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.
Artikel 5 - Totstandkoming koop
Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.
Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de Klant. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De Klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:
- bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
- bij vaststelling van een foutief aanbod;
- bij een leveringsadres buiten de Benelux;
- bij overmacht.
Artikel 6 - Levering
Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de Klant.
6 .1 – Algemeen + Tarieven
Voor de levering van de online bestellingen kiest Air-Check de meest gepaste partner volgens eigen keuze.
De Verkoper doet al het mogelijk om na ontvangst van de bestelling de producten op een correcte manier af te leveren op het door de Koper opgegeven adres. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een bereikbaar adres in de Benelux, en niet in een postbus.
De verzendingskost bedraagt standaard € 5,00 voor België en €9,00 voor Nederland en Luxemburg, tot en gewicht van 1 kg van de zending. Zwaardere zendingen worden volgens gewicht gefactureerd..
Aangezien de zendingen waarden bevatten, moeten ze altijd voorzien zijn van een streepjescode.  Het document dat wordt aangemaakt na de scanning bij de levering van de bestelling, vormt een vermoeden van de daadwerkelijke levering van de bestelling (en de goede ontvangst ervan door de Koper) en geldt als bewijs, tenzij de Koper bewijs van het tegendeel levert. Na ontvangst is de Koper verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product.
De Verkoper behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling ( bedrag gelijk aan of hoger dan € 250), de leveringshistoriek (eerdere problemen gemeld door de Koper, eventueel geschil inzake de aflevering...) of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering (niet-conforme brievenbus, gedeelde brievenbus van meerdere bestemmelingen...).
6.2 - Leveringstermijnen
Elke bestelling vóór 15 uur (op werkdagen) en online betaald, wordt de volgende dag behandeld en verstuurd. Uitzonderingen hierop zijn, product uit stock, vrije dagen of andere niet controleerbare invloeden.  Uw bestelling kan dan de volgende werkdag op het door de Koper vermelde leveringsadres verzonden worden.  
De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld. De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Koper.
Indien één of meer bestelde producten niet binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling op het meegedeelde leveringsadres toekomen, moet de Koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Klantendienst van Air-Check (waarvan de gegevens in artikel 7 staan) om de status van zijn bestelling te controleren.
Indien de Koper overeenkomstig artikel 6 het bewijs levert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de bevestiging ervan, kan de Koper de bestelling zonder vergoeding opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief naar het contactadres vermeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
De bedragen die de Koper reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.
Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Koper na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.  Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Koper aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van producten op te splitsen volgens hun beschikbaarheid. Als de levering van een bestelling wordt opgesplitst, wordt het laatste product geleverd binnen voormelde termijn van 15 dagen.
Wanneer een product op de website zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering. 
Het transport van de bestelde goederen gebeurt geheel op risico van de Klant. Het risico van de goederen gaat over op het ogenblik van betaling ervan door de Klant. Beschadiging of verlies tijdens het transport is ten laste van de Klant.
De Verkoper besteedt veel zorg aan het inpakken van de producten, maar kan niet vermijden dat koeken en/of andere producten tijdens het transport zouden breken of op een andere manier beschadigd geraken. De Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 7 - Klachten
7.1 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de goederen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee maanden worden gemeld aan de Verkoper, op straffe van verval van elk recht. Bij eventuele vragen of klachten in verband met de gelijkvormigheid van de geleverde producten, kan de Koper terecht bij:
Air-Check – Webshop
Lorkenlaan 23
1820 Steenokkerzeel
Tel.: +32(0)491078044
E-mail: info@air-check.eu
Website: www.air-check.be
 
7.2 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link:http://ec.europa.eu/odr .
 
Artikel 8 – Garantie
Op de bestelde artikelen geldt behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantie.
De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.
Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.
Artikel 9 – Herroepingsrecht
De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in de voorgaande paragraaf.
De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de voormelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Verkoper. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
De Verkoper vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Het herroepingsrecht van de Klant wordt uitgesloten, na voorafgaande mededeling hiervan aan de Klant, voor i) producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben en ii) voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
.
Artikel 10 - Privacy
Bij het invullen van de gegevens van de Klant via de Website, kunnen persoonsgegevens in de zin van de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden overgemaakt. De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen door de Verkoper worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper, m.i.v. facturatie en levering van door de Klant gekochte producten.
De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om de Klant te informeren over de Verkoper en zijn producten en diensten. Indien de Klant dit niet wenst, kan deze dit schriftelijk aan de Verkoper meedelen. Op schriftelijk verzoek zal het gebruik van de persoonsgegevens worden beperkt tot de doelstellingen in de eerste paragraaf van dit artikel.
De Klant heeft een recht van mededeling en verbetering van de gegevens die hem of haar betreffen. Daartoe volstaat het schriftelijk contact op te nemen met de Verkoper op het adres zoals vermeld in de contactinformatie in artikel 11, met staving van de identiteit.
Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Indien de Klant bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop de Verkoper de persoonsgegevens verwerkt, kan deze eveneens dit register raadplegen.
De Klant is zelf aansprakelijk voor het beheer van zijn login en paswoord dat strikt verbonden is aan diens persoon. De Klant vrijwaart Verkoper voor eventuele schade als gevolg van misbruik van een login en paswoord.
Artikel 11 – Contactinformatie
U kunt zich richten tot Air-Check of via e-mail op info@air-check.eu
Artikel 12 - Wijziging voorwaarden
Huidige Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging van deze voorwaarden zoals gepubliceerd op de website, houdt een aanvaarding in door de Klant van de nieuwe voorwaarden. U doet er dus goed aan om deze Voorwaarden regelmatig te consulteren.
De Voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd worden door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt voorafgaandelijk aan de aankoop door de Klant.
Artikel 13 – Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties (bv. e-mails), bestanden (bv. verzendrapporten) en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
De Klant maakt gebruik van de Website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. Verkoper is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van de webshop als gevolg van technische storing. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant als gevolg van de verspreiding van een virus via de webshop.
De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de Verkoper verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Verkoper waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 15 – Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing op de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Verkoper gevestigd is, bevoegd.
 

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

The following describes the terms on which Air-Check offers you access to our services.

Introduction
Welcome to Air-Check. By using Air-Check (including Air-Check.eu and its related sites, services and tools), you agree to the following terms with Air-Check and the general principles for the websites of our subsidiaries and international affiliates.

This Agreement is effective on June 1st, 2009, for current users, and upon acceptance for new users.


Scope
Before you may become a member of Air-Check, you must read and accept all of the terms in, and linked to, this User Agreement and the Privacy Policy. We strongly recommend that, as you read this User Agreement, you also access and read the linked information. By accepting this User Agreement, you agree that the User Agreement and Privacy Policy will apply whenever you use Air-Check sites or services, or when you use the tools we make available to interact with Air-Check sites and services. If you use another Air-Check site, you agree to accept the User Agreement and Privacy Policy applicable to that site. Some Air-Check sites, services and tools may have additional or other terms that we provide to you when you use those sites, services or tools.


Using Air-Check
While using Air-Check sites, services and tools, you will not:
post content or items in an inappropriate category or areas on our sites and services; violate any laws, third party rights or our policies, such as the Prohibited and Restricted Items policies; use our sites services or tools if you are not able to form legally binding contracts, are under the age of 18, or are temporarily or indefinitely suspended from using our sites, services or tools; fail to deliver payment for items purchased by you, unless the seller has materially changed the item's description after you bid, a clear typographical error is made, or you cannot authenticate the seller's identity; fail to deliver items purchased from you, unless the buyer fails to meet the posted terms, or you cannot authenticate the buyer's identity; manipulate the price of any item or interfere with other users' listings; circumvent or manipulate our fee structure, the billing process, or fees owed to Air-Check; post false, inaccurate, misleading, defamatory, or libelous content (including personal information); take any action that may undermine the feedback or ratings systems (such as displaying, importing or exporting feedback information off of the sites or using it for purposes unrelated to Air-Check); transfer your Air-Check account (including feedback) and User ID to another party without our consent; distribute or post spam, unsolicited or bulk electronic communications, chain letters, or pyramid schemes; distribute viruses or any other technologies that may harm Air-Check, or the  interests or property of Air-Check users; export or re-export any Air-Check tools except in compliance with the export control laws of any relevant jurisdictions; copy, modify or distribute rights or content from the Air-Check sites, service or tools or Air-Check's copyrights and trademarks; or harvest or otherwise collect information about users, including email addresses, without their consent.

Abusing Air-Check
Air-Check and the Community work together to keep our sites and services working properly and the Community safe. Please report problems, offensive content, and policy violations to us.

Without limiting other remedies, we may limit, suspend or terminate our service and user accounts, prohibit access to our sites and its content, services and tools, delay or remove hosted content, and take technical and legal steps to keep users off the sites if we think that they are creating problems, possible legal liabilities, or acting inconsistently with the letter or spirit of our policies. We also reserve the right to cancel unconfirmed accounts or accounts that have been inactive for a long time, or to modify or discontinue Air-Check sites, services or tools.

Air-Check Purchase Protection
Buyers and sellers share the responsibility of making sure purchases facilitated by Air-Check are exciting, rewarding and hassle-free. We strongly encourage buyers to work with sellers before opening a claim relating to a purchase. When a buyer doesn't receive an item or the item doesn't match what was described, and the seller doesn't provide adequate resolution to the buyer, Air-Check will reimburse the buyer subject to the conditions, exclusions and coverage limitations of the Air-Check Purchase Protection policy. Air-Check will reimburse the buyer up to the full purchase price plus shipping and other specific transaction costs paid by the buyer to the seller, as  described in the Air-Check Purchase Protection policy. The Air-Check Purchase Protection policy is part of this Agreement and incorporated by reference.


Buyer Obligations:
Buyers agree to file claims in accordance with the conditions, exclusions and coverage limitations as further explained in the Air-Check Purchase Protection policy.
For covered claims that meet the conditions and are not excluded, Air-Check will reimburse eligible buyers by PayPal or by coupon redeemable on Air-Check, in Air-Check’s discretion, based upon a number of factors, such as whether the buyer has a PayPal account, the type of payment made to the seller and the payment amount.
Buyers who Air-Check believes are not acting in good faith, abusing the program or a seller, attempting to commit or committing fraud, or trying to unjustly benefit from the program may become ineligible for Air-Check Purchase Protection. Buyers who become ineligible will be notified by Air-Check prior to ineligibility.  Air-Check reserves the right to temporarily, indefinitely or permanently suspend the Air-Check Purchase Protection program immediately if we suspect abuse, excessive claims, tampering, or interference with the proper working of the program. Air-Check Purchase Protection doesn’t cover certain types and categories of goods or services, false, abusive or illegitimate claims, or transactions where you have been or may be compensated from another third party. Please read the Air-Check Purchase Protection policy for more details.


Seller Obligations:
Sellers agree to follow the program requirements as explained in the Air-Check Purchase protection policy. All sellers with an open claim must work in good faith to resolve the claim, refund money and/or provide a replacement item, and accept a return of the item as explained by the Air-Check Purchase Protection Policy.
If a seller doesn't resolve a claim, the seller agrees to pay Air-Check the amount paid by Air-Check to the buyer in accordance with the Air-Check Purchase Protection policy. Air-Check will invoice the seller for these amounts and seller agrees to pay Air-Check in accordance with the invoice terms.
Obligations when a buyer opens a claim alleging an item is counterfeit: Sellers shall work with the buyer in good faith during the resolution process to provide buyer with appropriate documentation or other assurances to satisfy the buyer that the item is not counterfeit, if such information is available.
If buyer and seller cannot agree that the item is not counterfeit, for covered claims that meet the conditions and are not excluded, buyers are required to send the item back to the seller. Cost of return shipping will be paid by the buyer or Air-Check in our sole discretion, unless otherwise agreed upon by the buyer and seller. Covered claims that meet the conditions and are not excluded will count as a violation by the seller of our prohibited and infringing items policy.
Sellers shall not list, advertise, or cause that item to appear for sale, barter or trade, on any Air-Check Inc. (including our subsidiaries, joint ventures, and other members of the group) web site or service located around the world.
While buyers are not obligated to provide third party confirmation that an item is counterfeit in order to open a claim, in cases where there is written confirmation from the manufacturer that the item is counterfeit, or in additional circumstances where Air-Check elects to exercise its discretion, Air-Check may request the destruction of the item by an authorized third party and at Air-Check’s expense.

Fees and Services
Joining Air-Check and bidding on listed items is free. We do charge fees for using other services, such as listing items. When you list an item or use a service that has a fee, you have an opportunity to review and accept the fees that you will be charged based on our Fees schedule, which we may change from time to time. Changes to that schedule are effective after we provide you with at least fourteen days' notice by posting the changes on the Air-Check site. We may choose to temporarily change the fees for our services for promotional events (for example, free listing days) or new services, and such changes are effective when we post the temporary promotional event or new service on the sites.

Unless otherwise stated, all fees are quoted in Euros. You are responsible for paying all fees and applicable taxes associated with our sites and services in a timely manner with a valid payment method. If your payment method fails or your account is past due, we may collect fees owed using
other collection mechanisms. (This includes charging other payment methods on file with us,  etaining collection agencies and legal counsel, and for accounts over 180 days past due, deducting the amount owed from your PayPal account balance.)

Content
When you give us content, you grant us a non-exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable, royalty-free, sublicensable (through multiple tiers) right to exercise the copyright, trademark, publicity, and database rights (but no other rights) you have in the content, in any media known now or in the future.

For the convenience of sellers, we may offer catalogs of stock images, descriptions and product specifications, which are provided by third parties. While we try to offer reliable data, we cannot promise that the catalogs will always be accurate and up-to-date. If you choose to include
catalog content in your listings, you are responsible for ensuring that your listings are accurate and do not include misleading information. You agree that you will not hold our catalog providers or us responsible for inaccuracies in catalogs. The catalogs may include copyrighted, trademarked or other proprietary materials. You may use the catalogs only for informational purposes and only in connection with your Air-Check listings.
You may not use catalog content in a way that infringes or violates anyone’s proprietary rights.

Limitation of Liability
You will not hold Air-Check responsible for other users' content, actions or inactions, items they list or their destruction of allegedly fake items. You acknowledge that we are not a traditional auctioneer. Instead, the sites are a venue to allow anyone to offer, sell, and buy just about anything, at anytime, from anywhere, in a variety of pricing formats and locations, such as stores, fixed price formats and auction-style formats. We are not involved in the actual transaction between buyers and sellers. While we may help facilitate the resolution of disputes through various programs, we have no control over and do not guarantee the quality, safety or legality of items advertised, the truth or accuracy of users’ content or listings, the ability of sellers to sell items, the ability of buyers to pay for items, or that a buyer or seller will actually complete a transaction or return an item. For certain categories, particularly motors and real estate, a bid or offer initiates a non-binding transaction representing a buyer’s serious expression of interest in buying the seller’s item.

We do not transfer legal ownership of items from the seller to the buyer, and nothing in this agreement shall modify the governing laws, provisions, and Commercial Codes unless the buyer and the seller agree otherwise.
Further, we cannot guarantee continuous or secure access to our sites, services or tools, and operation of our sites, services or tools may be interfered with by numerous factors outside of our control. Accordingly, to the extent legally permitted, we exclude all implied warranties, terms and conditions. We are not liable for any loss of money, goodwill or reputation, or any special, indirect or consequential damages arising, directly or indirectly, out of your use of or your inability to use our sites, services and tools.

Some jurisdictions do not allow the disclaimer of warranties or exclusion of damages, so such disclaimers and exclusions may not apply to you.

Regardless of the previous paragraphs, if we are found to be liable, our liability to you or to any third party is limited to the greater of (a) the total fees you paid to us in the 12 months prior to the action giving rise to the liability, and (b) $100 ???.

Release
If you have a dispute with one or more users, you release us (and our officers, directors, agents, subsidiaries, joint ventures and employees) from claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature, known and unknown, arising out of or in any way connected with such disputes.


Access and Interference
The sites contain robot exclusion headers. Much of the information on the sites is updated on a real-time basis and is proprietary or is licensed to Air-Check by our users or third parties. You agree that you will not use any robot, spider, scraper or other automated means to access the sites for any purpose without our express hand written permission.

Additionally, you agree that you will not:
take any action that imposes or may impose (in our sole discretion) an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure; copy, reproduce, modify, create derivative works from, distribute, or publicly display any content (except for your information) from the sites without the prior express written permission of Air-Check and the appropriate third party, as applicable; interfere or attempt to interfere with the proper working of the sites, services or tools, or any activities conducted on or with the sites, services or tools; or bypass our robot exclusion headers or other measures we may use to prevent or restrict access to the sites.

Privacy
We do not sell or rent your personal information to third parties for their marketing purposes without your explicit consent. We use your information only as described in the Air-Check Privacy Policy. We view protection of users' privacy as a very important community principle. We store and process your information on computers that are protected by physical as well as technological security devices. You can access and modify the information you provide us and choose not to receive certain communications by signing-in to your account. We use third parties to verify and certify our privacy principles. For a complete description of how we use and protect your personal information, see the
Air-Check Privacy Policy. If you object to your information being transferred or used in this way please do not use our services.

Indemnity
You will indemnify and hold us (and our officers, directors, agents, subsidiaries, joint ventures and employees) harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys' fees, made by any third party due to or arising out of your breach of this Agreement, or your violation of any law or the rights of a third party.

No Agency
No agency, partnership, joint venture, employee-employer or franchiser-franchisee relationship is intended or created by this Agreement.


Notices
Except as explicitly stated otherwise, legal notices shall be served on Air-Check's national registered agent (in the case of Air-Check) or to the email address you provide to Air-Check during the registration process (in your case). Notice shall be deemed given 24 hours after email is sent, unless the sending party is notified that the email address is invalid.
Alternatively, we may give you legal notice by mail to the address provided during the registration process. In such case, notice shall be deemed given three days after the date of mailing.


Resolution of Disputes
If a dispute arises between you and Air-Check, our goal is to provide you with a neutral and cost effective means of resolving the dispute quickly.
Accordingly, you and Air-Check agree that we will resolve any claim or controversy at law or equity that arises out of this Agreement or our services (a "Claim") in accordance with one of the subsections below or as we and you otherwise agree in writing. Before resorting to these alternatives, we strongly encourage you to first contact us directly to seek a resolution by going to the About Customer Support help page. We will consider reasonable requests to resolve the dispute through alternative dispute resolution procedures, such as mediation or arbitration, as alternatives to litigation.
Law and Forum for Disputes - This Agreement shall be governed in all respects by the laws Belgium as they apply to agreements entered into and to be performed entirely within Belgium between Belgium residents, without regard to conflict of law provisions. You agree that any claim or dispute you may have against Air-Check must be resolved exclusively by a state or federal court located in Brussels, Belgium, except as otherwise agreed by the parties. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located within Brussels, Belgium for the purpose of litigating all such claims or disputes.


General
Air-Check is located at Lorkenlaan 23, 1820 Steenokkerzeel, Belgium. If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the remaining provisions shall be enforced. In our sole discretion, we may assign this Agreement in accordance with the Notices Section. Headings are for reference purposes only and do not limit the scope or extent of such section. Our failure to act with respect to a breach by you or others does not waive our right to act with respect to subsequent or similar breaches. We do not guarantee we will take action against all breaches of this Agreement.

We may amend this Agreement at any time by posting the amended terms on this site. Except as stated elsewhere, all amended terms shall automatically be effective 30 days after they are initially posted. Additionally, we will notify you through the Air-Check Message Center. This Agreement may not be otherwise amended except in a writing hand signed by you and us. For purposes of this provision, a “writing” does not include an email message and a signature does not include an electronic signature.

Over ons

Wie zijn wij?
 
Bij Air-Check werken mensen met een gevoel voor technische kwaliteit en daarbij het milieu niet uit het oog verliezen.
 
Ons doel is om een klein verschil te maken in de problematiek van CO2 uitstoot.
 
Een product dient in de ogen van Air-Check personeel, technisch hoogstaand te zijn, zodat de klant er maximaal nut van heeft.
 
Hiervoor worden de producten zorgvuldig geselecteerd.
 
Door de aanschaf zo eenvoudig mogelijk te maken willen we zoveel mogelijk mensen hun steentje laten bijdragen met onze produkten in de vermindering van CO2 uitstoot.
 
Geef dus ook vrij uw mening mochten er dingen zijn die u opvallen. Sugesties kan u via onze contact pagina opsturen
 
De bekendheid verruimen, is een belangrijk onderdeel om een doel na te streven. Laat het dus niet na deze website door te sturen naar vrienden, collegas of partners die van Air-check producten gebruik kunnen maken.
 
Wij zullen u er dankbaar voor zijn
 
Het Air-Check team
 

TPMS Tyre Pressure Monitoring System

TPMS staat voor Tyre Pressure Monitoring system ofwel bandenspanning bewaking systeem.

TPMS is een elektronische regeling om de luchtdruk in pneumatische banden op voertuigen te controleren.

TPMS meldt real-time bandenspanning informatie aan de bestuurder van het voertuig, hetzij via een meter, pictogram, of een eenvoudig waarschuwingslampje.

De doelstelling van TPMS is het vermijden van verkeersongevallen, verlagen van brandstofverbruik, en verminderen van de bandenslijtage. Gevolgen te wijten aan een te lage bandenspanning.

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW   

Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.